Menu

Istituto Marangoni 2015 Menswear Fashion Show

By June 9, 2015Fashion Shows

Here’s all the menswear collections from the 2015 Istituto Marangoni Graduate Fashion Week runway show.

Cheche Shanghai:

cheche_006 cheche_024 cheche_022 cheche_014 cheche_011

Ines De Mena London:
ines_de_mena_002

ines_de_mena_008

ines_de_mena_011 ines_de_mena_021 ines_de_mena_019 ines_de_mena_014

Jessica Parker:

jessica_Parker_002

jessica_Parker_006

jessica_Parker_010
jessica_Parker_013

jessica_Parker_021

jessica_Parker_024

Ying Duan:

ying_duan_004

ying_duan_009

ying_duan_010
ying_duan_015
ying_duan_020
ying_duan_024